Μέλη της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών μπορούν να γίνουν επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σχετικού με τις Βυζαντινές Σπουδές, οι οποίοι μετέχουν ενεργά στην ελληνική βυζαντινολογική επιστήμη. Η αίτηση των υποψηφίων εξετάζεται και γίνεται δεκτή κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, με πρόταση δυο μελών της Επιτροπής.

Η διαδικασία προκειμένου να εγγραφεί κάποιος ως νέο μέλος προβλέπει την κατάθεση ή αποστολή (e-mail: [email protected]) (1) σχετικής αίτησης, (2) αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος και (3) συνημμένου αρχείου με τα απαραίτητα στοιχεία του ενδιαφερομένου ώστε να έρθει σε επικοινωνία η Επιτροπή.