Ιστορικό

Οι περισσότεροι Έλληνες Βυζαντινολόγοι, είτε δραστηριοποιούνται επιστημονικά εντός Ελλάδος είτε εκτός, στήριξαν τον θεσμό των Συναντήσεων Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου, στο πλαίσιο του οποίου διοργανώθηκαν επτά συνέδρια από το 1998 έως το 2007.

Θεωρώντας ότι ο θεσμός αυτός υπήρξε επιτυχής και συνέβαλε στην προώθηση των Βυζαντινών Σπουδών στην Ελλάδα, καθώς και στην διεθνή προβολή τους, η Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών ανέλαβε, το 2014, την πρωτοβουλία αναβίωσης των Συναντήσεων, ως συνέχειας του αρχικού θεσμού, αλλά υπό νέα μορφή.

Τα συνέδρια φέρουν πλέον την επωνυμία Συναντήσεις Ελλήνων Βυζαντινολόγων και συνεχίζουν να έχουν ως κύριο στόχο την γνωριμία παλαιότερων και νέων επιστημόνων. Η διοργάνωσή τους ανατίθεται ανά διετία σε ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε πιθανή συνεργασία με αναγνωρισμένα ερευνητικά. Την ευθύνη της αναζήτησης των φορέων της διοργάνωσης φέρει η Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών, εκπρόσωποι της οποίας θα συνεργάζονται με την εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή κατά την προετοιμασία του Συνεδρίου.

Γ΄ [Ι’] Συνάντηση

Το Τμήμα Φιλολογίας και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνουν τη Γ΄[Ι΄] Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019  έως το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019.

Αφίσα

Πρόγραμμα