ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ερευνητής / Ερευνητές: Γρηγόριος Παπαγιάννης

Αντικείμενο: Κοντάκιο Ρωμανού Μελωδού Εις την Σαμαρατείδα

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα: Άρθρο

Κατηγορίες: ΚΟΣΜΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΛΟΓΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Γλώσσα, BΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ / ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Υμνογραφία, BΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ / ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Κείμενα / Συγγραφείς

Λοιπές πληροφορίες: Νέα κριτικἠ έκδοση (από το μοναδικό χειρόγραφο) με παρατηρήσεις

Ερευνητής / Ερευνητές: Δημήτρης Π. Δρακούλης

Αντικείμενο: Χρήσεις γης και λειτουργικά κελύφη στον αστικό χώρο της πρώιμης βυζαντινής περιόδου (4ος–6ος αι.)

Φορείς: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Α.Π.Θ.

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα: Μονογραφία

Διάρκεια: 2011-

Κατηγορίες: (ΙΣΤΟΡΙΚΗ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ / ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ / ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ - ΚΟΣΜΙΚΗ - Αρχιτεκτονική, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ / ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ - ΚΟΣΜΙΚΗ - Υλικός Πολιτισμός

Λοιπές πληροφορίες: Μεταδιδακτορική έρευνα με επιβλέποντα τον καθ. Β. Κατσαρό

Ερευνητής / Ερευνητές: Ελισάβετ Χατζηαντωνίου

Αντικείμενο: Παρατηρήσεις σχετικά με την οικονομική διοίκηση της Θεσσαλονίκης και της άμεσης και ευρύτερης περιφέρειάς της (10ος – 15ος αι.)

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα: άρθρο

Διάρκεια: 2012-

Κατηγορίες: ΙΣΤΟΡΙΑ - Θεσμοί, (ΙΣΤΟΡΙΚΗ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ / ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

Λοιπές πληροφορίες: Το άρθρο θα δημοσιευθεί στον τόμο ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 30

Ερευνητής / Ερευνητές: Ελισάβετ Χατζηαντωνίου

Αντικείμενο: Ο βαθμός επέμβασης των κτητόρων στη διοίκηση και οικονομική διαχείριση των μονών

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα: άρθρο

Διάρκεια: 2012-

Κατηγορίες: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ / ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - Εκκλησιαστική διοίκηση και οργάνωση, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ / ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - Μοναχισμός

Ερευνητής / Ερευνητές: Ελισάβετ Χατζηαντωνίου

Αντικείμενο: Η Θεσσαλονίκη ως διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο κατά την πρώιμη παλαιολόγεια περίοδο

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα: Μονογραφία

Διάρκεια: 2010-

Κατηγορίες: ΙΣΤΟΡΙΑ - Πολιτική Ιστορία (13ος-15ος αι.), ΙΣΤΟΡΙΑ - Θεσμοί, ΙΣΤΟΡΙΑ - Στρατός

Λοιπές πληροφορίες: Στόχος της εργασίας είναι: η μελέτη των πολιτικο-στρατιωτικών διοικητικών δομών Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη (πολιτική διοίκηση, στρατιωτική οργάνωση, απονομή δικαιοσύνης, φορολογικές δομές και περιφέρειες)· o προσδιορισμός και οι αυξομειώσεις της διοικητικής περιφέρειας· η κατάρτιση προσωπογραφικών καταλόγων των αξιωματούχων· η μελέτη των σχέσεών τους με αυτοκρατορικούς κύκλους και η διερεύνηση των κριτηρίων επιλογής τους· η εξέταση του βαθμού αφοσίωσής τους στην κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης και της αποτελεσματικότητάς τους στη διασφάλιση της νομιμοφροσύνης της προκαθημένης των εν εσπέρα πόλεων και της ευρύτερης περιοχής.

Ερευνητής / Ερευνητές: Κοντογιαννοπούλου Αναστασία

Αντικείμενο: Αστικά συλλογικά όργανα στο Βυζάντιο (7ος-15ος αιώνας). Συμβολή στην εξέλιξη των αστικών θεσμών κατά την μέση και την ύστερη βυζαντινή περίοδο

Φορείς: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα: Μονογραφία

Διάρκεια: 2012-

Κατηγορίες: ΙΣΤΟΡΙΑ - Θεσμοί

Λοιπές πληροφορίες: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης των αστικών θεσμών κατά τη μέση και την ύστερη βυζαντινή περίοδο. Πιο συγκεκριμένα αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι τα κοσμικά συλλογικά όργανα που λειτούργησαν στις βυζαντινές πόλεις κατά την περίοδο συρρίκνωσης των αστικών κέντρων (7ος-8ος αι.) και η εξέλιξή τους στα χρόνια της ανάκαμψης των αστικών κέντρων (9ος -12ος αι.), όπως και κατά τους τελευταίους βυζαντινούς αιώνες (13ος-15ος). Τα αστικά συμβούλια που πρόκειται να μελετηθούν είναι το συμβούλιο των αρχόντων στις επαρχιακές πόλεις και οι συνελεύσεις τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στα περιφερειακά αστικά κέντρα. Η σύνθεση, η οργάνωση και η λειτουργία των αστικών συμβουλίων, η σχέση τους με την κεντρική διοίκηση και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων αποτελούν βασικά πεδία που πρόκειται να διερευνηθούν.

Ερευνητής / Ερευνητές: Μαρία Χρόνη

Αντικείμενο: Συμεώνος Σήθ, Σύνταγμα περὶ τροφῶν δυνάμεων κατὰ στοιχεῖον.

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα: Εισαγωγή, απόδοση στην νέα ελληνική, σχολιασμός

Διάρκεια: 3 χρόνια

Κατηγορίες: ΙΣΤΟΡΙΑ - Πνευματικός βίος - Επιστήμες, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΒΙΟΣ / ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - Όψεις του καθημερινού βίου, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΒΙΟΣ / ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - Αντιλήψεις